AFT (Arbeidsforberedende trening) 

 

Hva er AFT? 

I AFT vil vi bistå deg slik at du får prøvd ut din arbeidsevne og vil bidra til å styrke dine muligheter til å få ordinært arbeid eller starte i utdanning. I tiltaket vil du få informasjon og kunnskap om arbeidsmarked, yrker, jobbkrav og utdanning.

 

Tilbudet legges opp individuelt i et samarbeid mellom deg og veilederen din, og kan bestå av individuell veiledning, arbeidspraksis og gruppebaserte samlinger med ulike tema.

Tidsperioden avtales også individuelt. 

 

Innholdet i tiltaksperioden legges opp ut fra ditt ståsted og behov og kan inneholde: 

 • Kartlegging av dine yrkesinteresser og din formelle og uformelle kompetanse (kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger.

 • Utarbeidelse av din egen aktivitetsplan hvor du setter mål for arbeidsrettet aktivitet og fremtidig yrkesdeltakelse.   

 • Bevisstgjøring rundt dine muligheter og din motivasjon slik at du kan jobbe mot et riktig mål for deg.

 • Bli bevisst dine ressurser og finne gode strategier for å takle utfordringer. 

 • Kartlegging av basiskompetanse/ grunnleggende ferdigheter når dette er hensiktsmessig.

 • Finne ut hvilke arbeidsoppgaver du trives med, hvor du eventuelt ønsker å jobbe og hvor det kan være mulighet for jobb.

 • Kartlegging av forholdet mellom din helse og et fremtidig yrkesvalg samt eventuelle hindringer for gjennomføring.

 • Kartlegging av dine behov for eventuell tilrettelegging for å kunne komme i eller beholde arbeid

 • Informasjon og kunnskap om arbeidsmarked, yrker, jobbkrav og utdanning 

 • Målrettet arbeid med CV, søknad og jobbintervjutrening.

 • Opplæringsaktiviteter som står i forhold til ditt yrkesvalg.

 • Utprøving av arbeidsevne gjennom arbeidsoppgaver som er relevante for ditt mål om arbeid. Arbeidsutprøving kan gjennomføres i et skjermet miljø i en startfase og i ordinære bedrifter med sikte på ansettelse i ordinært arbeidsliv.

 • Vi kan tilrettelegge for lærekontrakt/ lærekandidatløp der dette er en målsetting. 

Les og/eller skriv gjerne ut vårt faktaark om tjenesten.