Etiske retningslinjer

 

Våre etiske retningslinjer skal sørge å ivareta kundens og våre kollegaers verdighet, og den enkeltes menneskeverd og integritet. Disse retningslinjene er fundert på våre verdier; respekt, mangfold, nytenkning og kvalitet.

 

TOPRO Kompetanse sine etiske retningslinjer:

Individrettet tilnærming

 • Hvert enkelt menneske er unikt, med egne interesser, preferanser, forutsetninger og bakgrunn.

 

Verdighet

 • Et verdig liv er å kunne bruke sine ressurser som menneske. En forutsetning for dette er å ha tilgang til helsetjenester, utdanning, inntekt og sikkerhet.

 • Verdighet er å ha frihet til å ta avgjørelser og treffe valg som berører eget liv – og oppleve at denne rettigheten blir møtt med respekt.

 • Verdighet bør være det styrende prinsipp for alle handlinger.

 

Informerte valg

 • Tjenestemottaker/kunden skal bistås i å ta riktige valg ut fra sine forutsetninger og omgivelsenes krav. Gjennom tydelig veiledning og tilpasset informasjon skal hver enkelt kunne forstå konsekvensene av egne valg.

 

Brukermedvirkning

 • Tjenestemottaker/kunden tar sine egne beslutninger vedrørende arbeid/aktivitet og samfunnsdeltakelse.

 • Hver enkelt skal være involvert i sin egen prosess mot opplevd livskvalitet og/eller ordinært arbeid.

 

Konfidensialitet

 • Alle opplysninger fra enkeltpersoner og samarbeidspartnere/kunden skal behandles konfidensielt og i tråd med prinsippene for taushetsplikt og dokumentbehandling.

 • Tjenestemottaker skal ha full tilgang til informasjon som er lagret om sitt forhold hos oss.

 • Videreformidling av informasjon til samarbeidspartnere i oppfølgingsprosessen skal kun gjøres etter avtale med den enkelte samtykke.

 

Fleksibilitet

 • ​Oppfølgingsarbeidet skal være individuelt tilpasset hver enkelt tjenestemottaker. Prosessen skal være fleksibel og tilpasses hver enkelt sitt behov for bistand.

 

Tilgjengelighet

 • Vi skal tilstrebe å alltid være tilgjengelig for alle tjenestemottakere, samarbeidspartnere og kunder innefor de rammer som er avtalt.