Kvalitets- og Miljøpolicy

 

Vår policy
Vår kvalitets- og miljøpolicy gjenspeiler våre grunnleggende verdier og har fokus på miljø og kvalitet for å nå vårt hovedmål om å være en foretrukket aktør innen arbeid og inkludering. Med utgangspunkt i brukermedvirkning arbeider TOPRO Kompetanse for å være en ledende kvalitetsleverandør og en bidragsyter til klimavennlig utvikling innen både tjenester og produksjon.

Overfor våre kunder, samarbeidspartnere og brukere av våre tjenester opptrer vi profesjonelt, yter service og er løsningsorienterte. Vi er opptatt av å legge til rette for et arbeidsmiljø hvor åpenhet, likeverd og profesjonalitet er viktige faktorer sammen med utvikling og trivsel.

Vi er opptatt av å være en kvalitetsleverandør og bidragsyter til klimavennlig utvikling.

Vårt kvalitets- og miljøarbeid
TOPRO Kompetanse vil etterleve lover og allmenne retningslinjer, samt godt samarbeid med oppdragsgiver i all form for aktivitet. Vår kvalitet vises gjennom dyktige medarbeidere og fornøyde kunder/bruker. For at vi skal lykkes med vårt miljø- og kvalitetsarbeid er vi avhengig av:

  • Tro til våre verdier

  • Alle medarbeidere har et selvstendig ansvar for faglig oppfølging.

  • Ledelse som jobber for å få frem det beste i våre medarbeidere.

  • Gode systemer for miljø- og kvalitetsoppfølging
     

TOPRO Kompetanse sin metode

TOPRO Kompetanse ser på kvalitet- og miljøarbeidet som en kontinuerlig prosess. Vi benytter styringsverktøy for prosesser og prosedyrer for alle deler av virksomheten der prosesser og prosedyrer for alle deler av vår virksomhet beskrives og der hendelser (avvik, forbedringer og observasjoner) registreres og brukes i det systematiske forbedringsarbeidet. Bedriftens arbeid med kontinuerlige forbedringer innen kvalitet, ytre miljø og trivsel har forankring i LEAN filosofien.

 

Det gjennomføres årlig revisjon av kvalitetssystemet for bedriften. TOPRO Kompetanse sitt kvalitets- og miljøledelsessystem er basert på ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.